三善根

The three good "roots", the foundation of all moral development, i.e. [lang id =1028]無貪, [lang id =1028]無瞋, [lang id =1028]無痴 no lust (or selfish desire), no ire, no stupidity (or unwillingness to learn). Also, [lang id =1028]施, [lang id =1028]慈, [lang id =1028]慧 giving, kindness, moral wisdom; v. [lang id =1028]三毒 the three poisons for which these are a cure.
* * *
指對治三不善根的三種心所。 即: 一、 無貪善根, 又作不貪善根。 於五欲之境不貪不著、 不愛不樂。 此無貪法是善種性, 能為無量善法之根本, 故稱無貪善根。 二、 無嗔善根, 又作不恚善根。 於一切眾生不生憤恚, 不欲損惱。 此無嗔法是善種性, 能為無量善法之根本故稱無嗔善根。 三、 無痴善根, 又作不痴善根。 於一切諸法皆悉明了通達, 能了知善法、 不善法、 有罪法、 無罪法、 應修法、 不應修法。 此無痴法是善種性, 能為無量善法之根本, 故稱無痴善根。 三善根於一心中具足可得, 通六識及有漏、 無漏, 遍與一切善心相應俱起, 而為諸善之根本。 《大毘婆沙論》卷一一二, 更以能生善、 養善、 增善、 長善、 益善、 持善、 廣布善法等解為善根之義。
* * *
﹝出阿毘達磨集異門足論﹞ 〔一、 無貪善根〕, 謂於五欲之境, 不貪、 不著、 不愛、 不樂, 此無貪法, 是善種性, 能為無量善法根本, 故名無貪善根。 (五欲者, 色欲、 聲欲、 香欲、 味欲、 觸欲也。 ) 〔二、 無瞋善根〕, 謂於一切眾生, 不生憤恚, 不欲損惱, 此無瞋法, 是善種性, 能為無量善法根本, 故名無瞋善根。 〔三、 無癡善根〕, 謂於一切諸法, 皆悉明了通達, 知是善法, 知是不善法, 知有罪法, 知無罪法, 知應修法, 知不應修法, 此無癡法, 是善種性, 能為無量善法根本, 故名無癡善根。
* * *
即無貪、 無瞋、 無痴, 因它們是生無量善法的根本, 故名善根。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 三善根 — ★成唯识论六卷二页云:无贪等者:等无嗔痴。 此三名根。 生善胜故。 三不善根,近对治故。 ★二解 集异门论三卷七页云:三善根者:谓无贪善根,无嗔善根,无痴善根。 无贪善根者:无贪云何?答:谓于欲境,诸不贪、不等贪、不执藏、不防护、不坚著、不爱、不乐、不迷、不闷、不耽嗜、不遍耽嗜、不内缚、不欲、不求、不耽湎、非苦集、非贪类、非贪生,总名无贪。 善根云何?答:谓无贪法,是善性,能为无量善法根;是故此法,能为无病根,无痈根,无箭根,无秽根,无浊根,不杂染根。 清净根,鲜白根;是故名为无贪善根。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三妙行与三善根相摄四句分别 — ★发智论十一卷一页云:三妙行,三善根,为前摄后;后摄前耶?答:应作四句。 有妙行,非善根。 谓身语妙行,及善思。 有善根,非妙行。 谓正见所不摄无痴善根。 有妙行,亦善根。 谓无贪,无嗔,正见。 有非妙行,非善根。 谓除前相。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 善业道皆从三善根等起 — ★俱舍论十六卷十页云:论曰:诸善业道、所有加行、根本、后起、皆从无贪无嗔无痴善根所起。 以善三位、皆是善心所等起故。 善心必与三种善根共相应故。 此善三位、其相云何?谓远离前不善三位。 离恶加行,即善加行。 离恶根本,即善根本。 离恶后起,即善后起。 且如勤策受具戒时,来入戒坛,礼苾刍众,至诚发语,请亲教师,乃至一白二羯磨等,皆名为善业道加行。 第三羯磨竟一刹那中、表无表业、名根本业道。 从此以后,至说四依及余依前相续随转表无表业、皆名后起。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三种根 — ★入阿毗达磨论上八页云:善根有三种。 一、无贪,是违贪法。 二、无嗔,是违嗔法。 三、无痴,是违痴法。 即前所说慧为自性。 如是三法,是善自性;亦能为根,生余善法;故名善根。 安隐义,是善义。 能引可爱有及解脱芽故。 或已习学成巧便义是善义。 由此能辨妙色像故。 如彩画师,造妙色像;世称为善。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三不善根 — ★瑜伽五十八卷二十一页云:问:更有所余能发恶行无量烦恼,何故简取贪嗔痴、立不善根?答:发业因缘,略有三种。 谓爱味因缘故,损他因缘故,执著建立邪法因缘故。 此贪嗔痴,于上因缘,如应配释。 ★二解 大毗婆沙论四十七卷一页云:有三不善根。 谓贪不善根,嗔不善根,痴不善根。 问:此三不善根、以何为自性?答:以十五事为自性。 谓贪嗔不善根,各欲界五部为十事。 痴不善根,欲界四部及见苦所断一分为五事。 谓欲界系见集灭道修所断痴、全是不善,立不善根。 见苦所断痴有十种。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三不善根 — 指其體不善, 能成為一切不善法之因的三種不善。 即貪不善根、 嗔不善根、 痴不善根。 為‘三善根’的對稱。 貪者, 染著順境;嗔者, 忿怒逆境;痴者, 無明、 不辨事理。 此三煩惱乃生起諸惡的根本, 故稱不善根。 此外, 三不善根均與六識相應。 見《成唯識論》卷六。 * * * 即貪瞋痴三毒。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 善根 — ★品类足论一卷三页云:善根云何?谓三善根。 即无贪善根、无嗔善根无痴善根。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三善 — ﹝出法華文句﹞ 法華經云: 初中後善, 蓋言圓頓教中, 序、 正、 流通三分, 理致圓備, 故皆稱善。 (三分者, 一序分, 謂序述一經之由; 二正宗分, 謂正說一經之旨; 三流通分, 謂流傳此經, 使後世通行也。 ) 〔一、 初善〕, 初善者, 序分居初, 故名初善。 如經序品, 為序分是也。 〔二、 中善〕, 中善者, 正說分居中, 故名中善。 如經方便品至分別功德品十九行偈, 為正說分是也。 〔三、 後善〕, 後善者, 流通分居後, 故名後善。 如經分別功德品十九行偈後至經盡,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三恶行与三不善根相摄四句分别 — ★发智论十一卷一页云:三恶行,三不善根,为前摄后,后摄前耶?答:应作四句。 有恶行,非不善根。 谓身语恶行,邪见,不善思。 有不善根,非恶行。 谓痴不善根。 有恶行,亦不善根。 谓贪欲,嗔恚,不善根。 有非恶行,非不善根。 谓除前相。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三种清净因缘修治善根 — ★瑜伽四十七卷二十四页云:又诸菩萨,住此住中,由二因缘,现见诸佛。 或由听闻菩萨藏说,或由内心发起胜解,信有十方种种异名诸世界中种种异名诸佛如来。 由粗净信俱行之心,求欲现见。 如是求已;如实称遂。 当知是名第一因缘。 又心发起如是正愿,随于彼彼诸世界中,有佛出现;我当往生。 如是愿已;如实称遂。 当知是名第二因缘。 菩萨如是由粗净信,现见诸佛;由正愿力,现见诸佛。 既得见已;随力随能,兴一切种恭敬供养;奉施种种上妙乐具。 及于僧众恭敬供养。 于如来所,听闻正法,无倒受持。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.